Rēzeknes novada domes sēde (04.04.2013)

Publicēts 02.04.2013
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
2.    Par grozījumiem Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas nolikumā
3.    Par Sarpinstitucionālās sadarbības padomes sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam – sociālās atstumtības mazināšanā nolikuma apstiprināšanu
4.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 20.augusta lēmumā „Par Pedagogu darba samaksas noteikumu piemērošanu Rēzeknes novada pašvaldības skolu  direktoriem”
5.    Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmuma „Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā
6.    Par dzīvokļa īpašuma Vējiņi – 8, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, iereģistrēšanu zemesgrāmatā
7.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Marata Išmijarova īpašumā Lūznavas pagastā
8.    Par piekrišanu zemes iegūšana Jurija Horjkova īpašumā Ozolaines pagastā
9.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Aleksandra Jefimova īpašumā Ozolaines pagastā
10.    Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Irīnai Karziņinai Maltas pagastā
11.    Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Imantam Kelleram Maltas pagastā
12.    Par nekustamā īpašuma „Spodrītes” ar kadastra Nr.7858 005 0016 nosacītās cenas noteikšanu
13.    Par dzīvokļa īpašuma „Greivuļu māja 2” – 2, Greivuļi, Audriņu pagasts, ar kadastra Nr.7842 900 0140 nosacītās cenas noteikšanu
14.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.februāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Aizvējš” ar kadastra Nr.7858 001 0152 nosacītās cenas noteikšanu”
15.    Par nekustamā īpašuma – zemes atsavināšanu SIA „Rēzeknes ūdens” atsavināšanas procedūras izbeigšanu
16.    Par neapbūvēta zemesgabala „Lapkritis”, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads atsavināšanas procedūras izbeigšanu
17.    Par nekustamā īpašuma zemes ar kadastra Nr.7856 001 0369 kadastrālās uzmērīšanas maksas un valsts nodevas atmaksu SIA „Rēzeknes ūdens”
18.    Par aukstā ūdens piegādes un notekūdeņu attīrīšanas tarifu apstiprināšanu Bērzgales pagastā
19.    Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
20.    Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
21.    Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam”
22.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Imantam Saulītim uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0074, 7844 002 0392, 7844 004 04130 Bērzgales pagastā
23.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Griškānu pagastā
24.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Kantinieku pagastā
25.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā
26.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
27.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā
28.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā”
29.    Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Griškānu pagastā
30.    Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Ozolmuižas pagastā
31.    Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Pušas pagastā
32.    Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 005 0116, 6876 005 0115, 6876 004 0177 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
33.    Par starpgabala statusu noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6876 006 0364, 6876 001 0083, 6876 001 0125, 6876 006 0190 un to piekritības noteikšanu pašvaldībai Nautrēnu pagastā
34.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Edīte” Stoļerovas pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0426 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Igoru Koroļkovu Audriņu pagastā
36.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0460 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Osipovu Audriņu pagastā
37.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 005 0562 un 7842 005 0093 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Seiļi Audriņu pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 00157 un 7844 003 0165 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tālivaldi Kopelu Bērzgales pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0121 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Gorūzu Čornajas pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0200 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasiliju Kolesnikovu Feimaņu pagastā
41.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0115 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Armandu Baltužu Gaigalavas pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas līguma noslēgšanu ar Skaidrīti Klimani Gaigalavas pagastā
43.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0051 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sandru Katkovsku Lūznavas pagastā
44.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1371 iznomāšanu Irēnai Čubarei Maltas pagastā
45.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 004 0042  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Jurjevu Maltas pagastā
46.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0569 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Marģeviču Maltas pagastā
47.    Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes vienības daļas ar kadastra Nr.7870 003 1241 iznomāšanu Aleksandram Ragozinam Maltas pagastā
48.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 006 0029 iznomāšanu Jurim Žagaram Maltas pagastā
49.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra Nr. 7870 003 1997 iznomāšanu SIA „Pārtikas veikalu grupa” un zemes nomas līguma noslēgšanu Maltas pagastā
50.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  882 005 0131 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Guntaru Kuduru Rikavas pagastā
51.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0074 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Šmauksteli Silmalas pagastā
52.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0134 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Dzergaču Gaigalavas pagastā
53.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0290 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Žagaru Maltas pagastā
54.    Par lietvedības izbeigšanu sakarā ar Afanasija Sinicina iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 788 012 0018, 7888 012 0020 un 7888 012 0020 nomu
55.    Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Kazimiram Deksnim uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0122, zemes vienības iznomāšanu Ilzijai Kuko   Audriņu pagastā
56.    Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Veronikai Sipko un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 002 0213, 6876 004 0073 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Sils” Nautrēnu pagastā
57.    Par 2013.gada 9.janvāra zemes nomas līguma Nr.206 grozīšanu ar Miripiju Golovņovu Audriņu pagastā
58.    Par 2011.gada 7.septembra zemes nomas līguma Nr.27 grozīšanu ar Jevģēniju Timofejevu Ilzeskalna pagastā
59.    Par grozījumiem 2008.gada 2.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.34 ar Jelizavetu Šilovu Kantinieku pagastā
60.    Par grozījumiem 2007.gada 8.maija Lauku apvidus zemes nomas līgumā ar Leontiju Tolozovu Ozolaines pagastā
61.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.39a ar Melaniju Šļahtu Silmalas pagastā
62.    Par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma  Nr.28 grozīšanu ar Veroniku Vorkali Strūžānu pagastā
63.    Par 2008.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma pagarināšanu ar Viju Jeršovu Čornajas pagastā
64.    Par 2003.gada 31.marta zemes nomas līguma Nr.1 pagarinājumu ar SIA „Rēzeknes ūdens” Griškānu pagastā
65.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Igora Žavoronkova
66.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aleksandra Ribakova
67.    Par Annas Vasiļevskas nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
68.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Ivanam Movševam Ozolmuižas pagastā
69.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Igoram Derepaskinam Maltas pagastā
70.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jānim Kisem Stružānu pagastā
71.    Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu Jūlijai Spitānei Stružānu pagastā
72.    Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu Intai Laizānei Lendžu pagastā
73.    Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu Aijai Stolerei Stružānu pagastā
74.    Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Olgai Žaurinai Stružānu pagastā
75.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jekaterinai Garionei Stružānu pagastā
76.    Par Anatolija Kozlova izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā Feimaņu pagastā
77.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
78.    Par grozījumu personu reģistrā pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
79.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
80.    Par grozījumu personu reģistrā pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
81.    Par grozījumu personu reģistrā pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu vispārējā kārtība
82.    Par grozījumu personu reģistrā pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
83.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta – „Rēzeknes novada, Čornajas pagasta, Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība”
84.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta – „Rēzeknes novada, Čornajas pagasta, Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
85.    Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
86.    Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
87.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Latgeo invest” smilts-grants karjera „Zvaigznītes” izveidei un sadarbības līguma noslēgšanu
88.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Latgeo invest” smilts-grants karjera „Ezeru kalns” izveidei un sadarbības līguma noslēgšanu
89.    Par biedrības „Gorki” projekta „Pa sakoptu mauriņu” līdzfinansējuma piešķiršanu
90.    Par biedrības „Gorki” projekta „Pa sirmu senatni” līdzfinansējuma piešķiršanu
91.    Par atbalstu dalībai Nautrēnu vidusskolas projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
92.    Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065 Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0