Rēzeknes novada domes sēde (03.12.2020.)

Publicēts 27.11.2020

DARBA KĀRTĪBA

Darba kārtībā:

 1. Par Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” nolikuma apstiprināšanu
 2. Par līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES VĒSTIS”
 3. Par nekustamā īpašuma „Baltiņu ceļš”, Čornajas pagastā nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā
 4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmineiši”, Griškānu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu
 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sprīdītis”, Nautrēnu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
 6. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.23, Kalnu 4, Kaunatas pagastā  pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli
 7. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli
 8. Par  dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Pilcenes māja”, Piļcinē,  Dricānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma „Meža iela 20”, Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 12, Puša, Pušas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Arumi”, Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai T.D.
 12. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 47, Kaunatā, Kaunatas pagastā nodošanu atsavināšanai  M.K.
 13. Par nekustamā īpašuma “Aleksandri”, Pušas pagastā nodošanu atsavināšanai
 14. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 15. Par Zeltiņu (Labvārža) ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 16. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 17. Par samaksas samazināšanu A.F. par īpašumā piešķirto zemi Čornajas pagastā 
 18. Par  grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā”
 19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām  un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.17 Ozolaines pagastā”
 20. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0426 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, zemes vienību apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu  Sakstagala pagastā
 21. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6874 004 0083, 6874 005 0276  Nautrēnu pagastā
 22. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0040, 7886  005 0162 un 7886 005 0117 Sakstagala pagastā
 23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 001 0216 sadali Ozolmuižas pagastā
 24. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0391, 7858 006 0514 apvienošanu Ilzeskalna pagastā
 25. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 7870 003 1356, 7870 003 1228,  7870 003 1357 apvienošanu Maltas pagastā
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vīzijas”
  Čornajas pagastā
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam “Hrizantēmu mājas” Griškānu pagastā
 28.  Par medību tiesību nodošanu “Mednieku  biedrībai „Mežinieks”” Lūznavas pagastā
 29. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo fondu”
 30.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
 31. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā
 32. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par pārtikas paku izsniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā”

Domes sēde notiks attālināti un tiešraidē būs skatāma Rēzeknes novada YouTube vietnē  https://www.youtube.com/channel/UCVTJx12zx0HC7zd5dkgqBEQ

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Domes sēdes ieraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0