Rēzeknes novada domes sēde (03.10.2013)

Publicēts 30.09.2013
Darba kārtība:
 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 3.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” izdošanu
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju
 3. Par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 3.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu ” 1.pielikumā
 5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Liesmas” ar kadastra Nr.7886 003 0335 nosacītās cenas noteikšanu”
 6. Par piekrišanu zemes iegūšanai Jurija Ostaša īpašumā Griškānu pagastā
 7. Par piekrišanu zemes iegūšanai Sergeja Horoveca īpašumā Ozolaines pagastā
 8. Par piekrišanu zemes iegūšanai Ludmilas Bistrovas īpašumā Silmalas pagastā
 9. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” nepieciešamību jauna energoapgādes objekta „Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1, L-3 no TP-3027 Maltas pagastā, Rēzeknes novadā” izbūvei Maltas pagastā
 10. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0030 Dricānu pagastā
 11. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0126 Griškānu pagastā
 12. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0163 Kaunatas pagastā
 13. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0090 Mākoņkalna pagastā
 14. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā
 15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420050599 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Stirānu Audriņu pagastā
 16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0157 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Onufriju Ostrovski Gaigalavas pagastā
 17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Bogdanovu Griškānu pagastā
 18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0509 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jefimiju Gruznovu Maltas  pagastā
 19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0587 īpašumā esošās zemes vienības daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Raisu Mamontovu Maltas pagastā
 20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1227 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Emīliju Strodi Maltas pagastā
 21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Groševu Mākoņkalna pagastā
 22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0293 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar līguma noslēgšanu ar Olgu Ostrovsku Ozolmuižas pagastā
 23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0509 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovski Pušas pagastā
 24. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0148, 7886 003 0124, 7886 005 0125 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kalifoniju Masioni Sakstagala pagastā
 25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0260 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA ”Kruki” Silmalas pagastā
 26. Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0227 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SPRŪŽEVA M” Griškānu pagastā
 27. Par 2011.gada 1.februāra nomas līguma Nr.6 grozīšanu ar Elitu Tihomirovu Pušas pagastā
 28. Par 2006.gada 13.maija zemes nomas līguma Nr.3 laušanu ar Margaritu Lebedevu Ozolmuižas pagastā
 29. Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.128 laušanu ar Raisu  Kovaļovu Sakstagala  pagastā
 30. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ļubovas Gavrilovas
 31. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ināras Kukares
 32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Andra Mičuļa
 33. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Česlavam Mašurevskim Stružānu pagastā
 34. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Arturam Jaunrubenim Stružānu pagastā
 35. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Edgaram Marmiļovam Stružānu pagastā
 36. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Praskovijai Marmiļovai Stružānu pagastā
 37. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Svetlanai Leonovai
 38. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Vladimiram Kozlovam Stružānu pagastā
 39. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Aijai Stolerei Stružānu pagastā
 40. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Pēterim Ekšam Lendžu pagastā
 41. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Galinu Bitāni Stružānu pagastā
 42. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
   1. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
   2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Tiskādu speciālajai internātpamatskolai
   3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu interešu izglītības pedagogu darba samaksai
   4. Par atbalstu biedrības „Meirānu ezera apsaimniekotājs projektam „Trenažieru zāles ierīkošana Bērzgalē”
   5. Par atbalstu Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes atbalsta biedrības „Sapnis” projektam „Mazā Dino Brīnumzeme Čornajas ciemā”
   6. Par atbalstu biedrības „Rāznas nacionālā parka biedrība” projektam „Iudiņs paradīze Dyužgola leicī” Čornajas pagastā
   7. Par atbalstu Dricānu pagasta pārvaldes projektam „Pasākumu kvalitātes uzlabošana un vides modernizācija Dricānu kultūras namā”
   8. Par atbalstu Dricānu jauniešu biedrības „KUKUŽI” projektam „Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”
   9. Par atbalstu Dricānu kultūras biedrības „AUSEKLIS” projektam „Veļas mazgātuves aprīkojuma uzlabošana”
   10. Par atbalstu biedrības „Svētenis” projektam „Aprīkojuma iegāde vecāku klubiņa izveidei” Gaigalavas pagastā
   11. Par atbalstu biedrības „Radītprieks” projektam „Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā”
   12. Par atbalstu biedrības „Lubāna vilnis” projektam „Niedru pļaujmašīnas iegāde niedru izpļaušanai un ūdens kvalitātes uzlabošanai Gaigalavas pagasta teritorijā esošajos Kvāpānu dīķos un Lubāna ezerā”
   13. Par atbalstu biedrības „Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids”” projektam „Tētis, māmiņa un es, kopā pavingrosim mēs”
   14. Par atbalstu biedrības „Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids”” projektam „Sportam – aktīvam dzīvesveidam”
   15. Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam „Peldēt, bradāt, vingrot vari tu, baseinā ar strūklaku!” Griškānu pagastā
   16. Par atbalstu Ilzeskalna pagasta pārvaldes projektam „Nāc un slēpo Ilzeskalnā”
   17. Par atbalstu Ilzeskalna pagasta pārvaldes projektam „Apkures sistēmas renovācija servisa dzīvoklī Ilzeskalnā”
   18. Par atbalstu biedrības „MAGNEN” projektam „Inventāra un aprīkojuma iegāde sporta pasākumu attīstībai Ilzeskalna pagastā”
   19. Par atbalstu biedrības „Rāzna Plus” projektam „Senās godības gaisma” Kaunatas pagastā
   20. Par atbalstu biedrības „SIDRABRASA” projektam „Tīrā miesā vesels gars” Kaunatas pagastā
   21. Par atbalstu Kaunatas pagasta pārvaldes projektam „Sanāksim, dziedāsim, dancosim!”
   22. Par atbalstu biedrības „ŪDZEŅA” projektam „Aprīkojuma iegāde Lendžu kultūras namam”
   23. Par atbalstu biedrības „Maltys zīds” projektam „Hokeja inventāra iegāde Maltas pagasta jauniešiem hokeja spēles attīstīšanai”
   24. Par atbalstu biedrības „Maltys zīds” projektam „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Maltas pagasta Kalnu ielā”
   25. Par atbalstu jauni ģimeņu biedrības „HESTIJA” projektam „Sociālo pakalpojumu punkta attīstība Maltas pagastā”
   26. Par atbalstu biedrības „MĀMIŅU KLUBS MALTĀ” projektam „Trenažieru centra ierīkošana Maltas pagastā”
   27. Par atbalstu Mākoņkalna pagasta pārvaldes projektam „Aktīvā parka „Lielā Zive – Mazo Zivi ….” izveide”
   28. Par atbalstu biedrības „Rāznas nacionālā parka biedrība” projektam „Brīvdabas estrādes „Rozes pils” izveide” Mākoņkalna pagastā
   29. Par atbalstu biedrības „Baltā skola” projektam „Tautas tērpu iegāde Nagļu jauniešu deju kolektīvam „Pipareņš””
   30. Par atbalstu biedrības „Skudreņis” projektam „Jo krāsaināk, jo labāk” Nagļu pagastā
   31. Par atbalstu Nautrēnu pagasta pārvaldes projektam „Skaņa labai dzirdamībai”
   32. Par atbalstu biedrības „Asniņš” projektam „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Rikavas pagastā”
   33. Par atbalstu Sakstagala pagasta sieviešu klubs „Īveņa” projektam „Distanču slēpošanas un aktīva dzīvesveida popularizēšana Sakstagala pagastā”
   34. Par atbalstu biedrības „Raibā pasaule” projektam „Vecāku tikšanās raibajā pasaulē” Silmalas pagastā
   35. Par atbalstu biedrības „Silmalieši” projektam „Mūsdienīgs bērnu laukums – katrā Silmalas pagasta lielciemā”
   36. Par atbalstu Vērēmu pagasta pārvaldes projektam „Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā”
   37. Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam „Esi aktīvs! Sporto!” Vērēmu pagastā
   38. Par atbalstu Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolas projektam „Aprīkojuma iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolai”
   39. Par atbalstu biedrības  „Maltas 2.vidusskolas vecāku klubiņš” projektam „Tūrisma inventāra iegāde  aktīvam un veselīgam dzīvesveidam”
   40. Par atbalstu biedrības „Aktīvas atpūtas un sporta biedrība „Azote”” projektam „Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Sakstagalā”
   41.  Par atbalstu biedrības „Irbītes” projektam „Bērnu rotaļu istabas izveide Ilzeskalnā”
   42. Par atbalstu biedrības „Ezerrieksts-2012” projektam „Ziemas sporta inventārs un sporta kabineta aprīkojums kaunatiešiem”
   43. Par atbalstu biedrības „Boņuks” projektam „Sporta un atpūtas bāzes pilnveidošana” Ozolmuižas pagastā
   44. Par galvojuma  sniegšanu KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” īstenošanai
   45. Par grozījumiem 2013.gada 14.augusta lēmumā „Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā” īstenošanu”
   46. Par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles Ievas Zepas atbrīvošanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0