Rēzeknes novada domes sēde (03.04.2014)

Novada pašvaldība / Novada domes sēdes /
2014. g. 01. aprīlis    

 Darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 3.aprīļa saistošo noteikumu Nr.25 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” precizēšanu

3. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikumā
4. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikumā
5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikumā
6. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikumā
7. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikumā
8. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikumā
9.  Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikumā
10.  Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikumā
11.  Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes nolikumā
12. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes nolikumā
13.  Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikumā
14.  Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikumā
15. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes nolikumā
16. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes nolikumā
17. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikumā
18. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikumā
19. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikumā
20. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikumā
21. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes nolikumā
22. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikumā
23. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes nolikumā
24. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes nolikumā
25. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes nolikumā
26. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikumā
27. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikumā
28. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā
29. Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Jurim Babrovam Kantinieku pagastā
30. Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Guntai Tauriņai Ozolmuižas pagastā
31.     Par dzīvokļa īpašuma Stacijas iela 11-3, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai Oksanai Jakušenokai
32.     Par nekustamā īpašuma – telpu – nomas publicējamās informācijas un nomas piedāvājumu atlases kārtības apstiprināšanu
33.     Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam Vilhelmam Butleram
34.     Par sniegto pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ūdens tūrisma attīstības centrā „BĀKA” Gaigalavas pagastā
35.     Par telpu nomas maksas, transportlīdzekļu nomas maksas un citu pakalpojumu apstiprināšanu Kantinieku pagastā
36.     Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
37.     Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
38.     Par Zojas Auziņas mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Ilzeskalna pagastā
39.     Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 004 0275 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Čornajas pagastā
40.     Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0646 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines pagastā
41.     Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0446 statusa noteikšanu Dricānu pagastā
42.     Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0052 sadali Feimaņu pagastā
43.     Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 006 0386 sadali Ilzeskalna  pagastā
44.     Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 001 1207 un 7856 001 1208 pievienošanu nekustamajam īpašumam „Greiškāni” ar kadastra numuru 7856 001 0244 Griškānu pagastā
45.     Par zemes vienību apvienošanu Lūznavas pagastā
46.     Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7878 003 0147 un 7878 003 0148 apvienošanu Ozolmuižas pagastā
47.     Par Rēzeknes rajona Čornajas pagasta padomes 2009.gada 11.februāra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Makejam Bogdanovam” atzīšanu par spēku zaudējušu un par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”
48.     Par zaudējumu atlīdzināšanu Nadeždai Melnei
49.     Par administratīvā līguma noslēgšanu un nekustamā īpašuma „Kalniņi plus” ar kadastra Nr.7896 007 0291 lietošanas mērķa maiņu
50.     Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Matildei Turlajai
51.     Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jevgēnija Čiževska
52.     Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vitālija Ivanova
53.     Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Viktora Ribaka
54.     Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lindai Klimanei Kaunatas pagastā
55.     Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Sabīnei Gailumei Nautrēnu pagastā
56.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Margitu Levaškeviču Stružānu pagastā
57.     Par sociālā dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Zinaidu Veidu un īres līguma noslēgšanu ar Arvīdu Veidu Stružānu pagastā
58.     Par Rolanda Dembovska, Inetas Dembovskas un Sandijas Dembovskas izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.26-2004 Lendžu pagastā
59.     Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vitālijam Duminam Stružānu pagastā
60.     Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Artūram Gļaudam Stružānu pagastā
61.     Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Annai Černuškinai Stružānu pagastā
62.     Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Olgai Žaurinai Stružānu pagastā
63.     Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Antoņinai Igaunei Stružānu pagastā
64.     Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Anželai Agafonovai Stružānu pagastā
65.     Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
66.     Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
67.     Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
68.     Par grozījumu personu reģistrā pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)