Rēzeknes novada domes sēde (03.03.2011.)

Publicēts 03.03.2011
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.marta saistošo noteikumu Nr.53 „Par papildinājumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.marta saistošo noteikumu Nr.54 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošie noteikumi Nr.49 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” precizēšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.februāra saistošie noteikumi Nr.50 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” precizēšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.marta noteikumi Nr.4 „Par Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Malta”” nolikuma apstiprināšanu
Par Iedzīvotāju konsultatīvās padomes paraugnolikuma apstiprināšanu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā „Par pašvaldības kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomes iecelšanu”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 5.augusta lēmumā „Par skolēnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 5.augusta lēmumā „Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā
Par Adamovas, Umaņu, Viraudas, Sološnieku un Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai un pašpatēriņa zvejai 2011.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Lipkovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Šmauksteli
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Koniševski
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilmāru Ratnieku
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Šarkovski
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Traškovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Traškovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Anatoliju Baranovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Terēzi Desetnieci
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Šmauksteli
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Jegorovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Purviņu
Par nosaukuma „Bērnu rotaļu laukums” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0301 Čornajas pagastā
Par nosaukuma „Bebrīši” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0055 Dricānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Bārdas” ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0156 Griškānu pagastā
Par adreses maiņu būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0082 001, 7844 002 0082 002 un adreses piešķiršanu jaunbūvei Bērzgales pagastā
Par ziņu anulēšanu par Jevanfijas Saveļjevas, Veras Lozovskas un Sofijas Lozovskas deklarēto dzīvesvietu Ozolmuižas pagastā
Par ziņu anulēšanu par Vadima Avdejeva deklarēto dzīvesvietu Čornajas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0040 robežu precizēšanu un jaunas zemes vienības izveidi Lendžu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0412 platības un robežu precizēšanu Kantinieku pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību un robežu precizēšanu Kantinieku pagastā
Par Ingas Beļakas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0362 Lūznavas pagastā
Par Ludmilas Romanovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0223 Lūznavas pagastā
Par Gaļinas Maslobojevas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0159 Čornajas pagastā
Par grozījumiem „Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Ozolmuižas pagastā”
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Lendžu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Bērzgales pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Feimaņu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Lendžu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Ozolmuižas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zemes lietotājiem Gaigalavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Lendžu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Nautrēnu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 005 0104, 7854 005 0105, 7854 005 0513, 7854 005 0514, 7854 007 0095, 7854 005 0282, 7854 006 0131, 7854 007 0105 piekritību pašvaldībai Gaigalavas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 001 0199, 7862 001 0200, 7862 005 0117, 7862 005 0120 piekritību pašvaldībai Kaunatas pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0145 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lendžu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 003 0275, 7866 003 0075 apvienošanu Lendžu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 003 2009, 7866 003 2006 apvienošanu Lendžu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1242, 7870 003 1260 apvienošanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0480 robežu precizēšanu Maltas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību SIA “STIG” nekustamā īpašuma „Gulbji 2” sadalei Feimaņu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Kirilla Boldyreva, Sergeja Granovskiy un Vladimira Ivanova nekustamā īpašuma „Gulbji” sadalei Feimaņu pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai Jeļenai Gomojunovai īpašumā Lūznavas pagastā
Par apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai Marijai Strožai Strūžānu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Gutānu Nautrēnu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Gunāru Smeili Maltas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ēriku Vanagu Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumu 7854 003 0075 iznomāšanu Aivaram Počam Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1321 iznomāšanu Ivanam Jemeļjanovam Maltas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2494 iznomāšanu Jurijam Horjkovam Ozolaines pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Karziņinu ēku ar kadastra apzīmējumiem 7878 002 0200 001 un 7878 002 0200 002 uzturēšanai Ozolmuižas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Svetlanai Bambulei Sakstagala pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0268 iznomāšanu Sergejam Seļakovam Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 iznomāšanu Sandrai Pavlovai Stoļerovas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 004 0093, 6876 004 0232, 6876 004 0088 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Upesmola” Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6874 001 0203, 6874 003 0297, 6874 002 0270 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Upītes” Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0078 iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Evaldu Spruktu Stoļerovas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0123 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Donatu Litovniku Audriņu pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 26.jūnija zemes nomas līgumā Nr.101 ar Pēteri Dambi Sakstagala pagastā
Par grozījumiem 2008.gada 2.oktobra zemes nomas līgumā Nr.29 ar Māri Ūseli Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009. gada 29. jūnija zemes nomas līgumā Nr.59 ar Jeļenu Bogdanovu Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.75 ar Sergeju Černodubu Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.67 ar Aleksandru Zagorski Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.57 ar Natāliju Virskuli Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.53 ar Mariju Vasiļjevu Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.71 ar Irinu Ostrovsku Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.78 ar Tatjanu Maslovu Kantinieku pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.66 ar Zaigu Prusakovu Kantinieku pagastā
Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Ļubovu Groznovu Kantinieku pagastā
Par 2006.gada 16.maija pašvaldības zemes nomas līguma Nr.31 laušanu ar Dainu Noviku Ozolmuižas pagastā
Par 2006.gada 15.maija pašvaldības zemes nomas līguma Nr.21 laušanu ar Zinaīdu Aļberthu Ozolmuižas pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Anatolija Šneveļa
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Abramenko Vladimira
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Silmalas pagastā
Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar Imantu Dubovski Kaunatas pagastā
Par smilts – grants atradnes „Rusiški” izstrādes atļaujas izsniegšanu Andrim Ušpelim, Kārlim Treijam, Guntim Grāvītim, Kārlim Driķim Mākoņkalna pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Ļubovai Ivenkovai Lūznavas pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Jurim Surakam Strūžānu pagastā
Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli Ļubovai Elksnei Strūžānu pagastā
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par grozījumiem personu reģistra, pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, apstiprināšanu
Par dalību projektā „Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” Strūžānu pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0