Rēzeknes novada domes sēde (02.06.2011.)

Publicēts 02.06.2011
Darba kārtībā:
1. Par grozījumiem Dokumentu aprites sistēmas kārtībā Rēzeknes novada pašvaldībā
2. Par grozījumiem Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas nolikumā
3. Par Gundegas Rancānes apstiprināšanu Makašānu Amatu vidusskolas direktores amatā
4. Par Rēzeknes novada domes lēmums par aizņēmumu ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā”
5. Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta projekta pieteikuma „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā” sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu saskaņošanu un finansējuma nodrošināšanu
6. Par projekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā”
7. Par projekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai projektam „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība”
8. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā” iesniegumu
9. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Dubuļu ciemā” iesniegumu
10. Par autobusa pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Strūžānu pagastā
11. Par telpu nomas maksas un sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ilzeskalna pagastā
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Stacijas ielā 41, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu
13. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7896 004 0347 atsavināšanu Vērēmu pagastā
14. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Mediķu ielā 5-15,atsavināšanu Lūznavas pagastā
15. Par telpas, kas atrodas „Mākoņkalna bērnudārzs”, Skolas iela 3, c.Lipuški, Mākoņkalna pagasta, Rēzeknes novads nomas tiesību izsoli
16. Par Tamāras Vaivodas nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
17. Par Annas Vulānes nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
18. Par Janīnas Lidijas Romančukas nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
19. Par Nikolaja Šļomina nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
20. Par Marijas Ivanovas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
21. Par Valentīnas Ustinovas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Lendžu pagastā
23. atteikumu dzēst Rikavas Romas katoļu draudzes un Dricānu Romas katoļu draudzes nekustamā īpašuma nodokļa parādu
24. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par nosaukuma „Šaudiņi 2” un ”Šaudiņi 3” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Maltas pagastā“
25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0541 platības precizēšanu Pušas pagastā
26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0162 platības precizēšanu Rikavas pagastā
27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0076, 7842 003 0074, 7842 003 0406, 7842 003 0403 zemes robežu un platības precizēšanu Audriņu pagastā
28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0248 platības precizēšanu Maltas pagastā” spēku zaudējušu
29. Par Olgas Neikšānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0091, 7868 004 0094, 7868 004 0277, 7868 004 0041 Lūznavas pagastā
30. Par Grigorija Vasiļjeva zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz ½ domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0137 Silmalas pagastā
31. Par Jevgēnijas Butkānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0136 Dricānu pagastā
32. Par Antona Pavlovska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7892 004 0089 un zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā
33. Par Jura Pavlovska un Antona Pavlovska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7892 004 0085 un zemes ieskaitīšanu rezerves fondā Stoļerovas pagastā
34. Par Stefana Kudrjavceva zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0171, 7868 002 0247, 7868 002 0509 Lūznavas pagastā
35. Par Nadeždas Brencānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1102 Maltas pagastā
36. Par Jelizavetas Tarasovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0133, 7868 004 0134 Lūznavas pagastā
37. Par Jāņa Losāna zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0180 Lūznavas pagastā
38. Par Andreja Šaraka zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0069 Dricānu pagastā
39. Par Jeļenas Lāces zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0336 Silmalas pagastā
40. Par Danielius Asanavičius zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0630 Maltas pagastā
41. Par Annas Kaļiņinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0144, 7868 006 0143, 7868 006 0142, 7868 006 0290 Lūznavas pagastā
42. Par Sergeja Kirilova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0250 Maltas pagastā
43. Par Rēzeknes rajona Dricānu pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmuma  „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
44. Par Teklai Elstei pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0028 sadali, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Nautrēnu pagastā
45. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 006 0089 Feimaņu pagastā
46. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7878 002 0349, 7878 003 0453 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā
47. Par pašvaldībai piekritīgo zemi ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0066 Lendžu pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0184, 7886 001 0093, 7886 001 0220, 7886 001 0067, 7886 001 0243 Sakstagala pagastā
49. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6874 004 0115, 6876 005 0021 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
50. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0664 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā
51. Par Jakova Koršunova nekustamā īpašuma „Zemās Apses” sadali Gaigalavas pagastā
52. Par Eleonoras Vasiļjanovas nekustamā īpašuma „Saulstari” ar kadastra numuru 7856 004 0029 sadali Griškānu pagastā
53. Par Valērija Ivanova nekustamā īpašuma „Priedītes” sadali Ilzeskalna pagastā
54. Par nekustamā īpašuma „Zaļā zona 1” ar kadastra numuru 7868 002 0058 sadali Lūznavas pagastā
55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0094 sadali Lendžu pagastā
56. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0050 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jāņasēta” un pievienošanu pie nekustamā īpašuma „Smilškrasti” Pušas pagastā
57. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Marinas Obuhas nekustamā īpašuma „Masti 1” sadalei Mākoņkalna pagastā
58. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Gertrūdes Runces nekustamā īpašuma „Ģertrūdi” sadalei Griškānu pagasta
59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ceriņi” Griškānu pagastā
60. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gulbji 2” Feimaņu pagastā
61. Par Žannas Villijas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0197, zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā
62. Par Leonīda Tarakanova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 044 0098, 7888 004 0099, zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā
63. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Monikai Mednikai un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
64. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļu iznomāšanu Antoņinai Strazdiņai un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
65.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0180 iznomāšanu Annai Morozai Rikavas pagastā
66. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0035 iznomāšanu Veronikai Dundurei Nautrēnu pagastā
67. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu Stefanam Spridzānam Pušas pagastā
68. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0253 iznomāšanu Skaidrītei Bārtuliņai Gaigalavas pagastā
69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļu iznomāšanu Jāzepam Doropoļskim un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
70. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Sandrai Justei un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
71. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Ērikai Studentei un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
72. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 6876 006 0145, 6876 006 0372 iznomāšanu Zinaīdai Razgalei Nautrēnu pagastā
73. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0063 iznomāšanu Vladimiram Andrejevam Audriņu pagastā
74. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0352 iznomāšanu Annai Beitānei Pušas pagastā
75. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 006 0333 zemes vienību 7882 006 0098, 7882 007 0288 iznomāšanu Anatolijam Šariginam Rikavas pagastā
76. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0356, 7872 008 0067 iznomāšānu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Vucānu Mākoņkalna pagastā
77. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 006 0333, zemes vienību 7882 007 0233, 7882 007 0457,7882 007 0297 iznomāšanu Anitai Baranovai Rikavas pagastā
78. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Lidijai Misnikai un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
79. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Ilgai Borisei un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
80. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Valentīnai Kravalei un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
81. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Broņislavam Vitoldam Selickim un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
82. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0005 iznomāšanu Leonīdam ZakutajevamSilmalas pagastā
83. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Helēnai Paurai un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
84. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Jevgeņijai Tučei un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
85. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Staņislavam Pauram un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
86. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Jurim Kravaļam un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
87. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Zinaīdai Rupainei un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
88. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0188 daļas iznomāšanu Anastasijai Rupainei un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
89. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0124 iznomāšanu Leontijam Mihailovam Audriņu pagastā
90. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  7850 008 0136 iznomāšanu Jevgēnijai Butkānei Dricānu pagastā
91. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0204 iznomāšanu Artim Vaivodam Čornajas pagastā
92. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0036 iznomāšanu Kalistratam Čehovičam Čornajas pagastā
93. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 iznomāšanu Andrim Balodim Gaigalavas pagastā
94. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 iznomāšanu Rūdolfam Ūzulam Gaigalavas pagastā
95. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0069 iznomāšanu Andrejam Šarakam Dricānu pagastā
96. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9876 006 0145 iznomāšanu Jānim Robertam Jerumānam Nautrēnu pagastā
97. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0545, 7868 002 0078, 7868 002 0325 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Safonovu Lūznavas pagastā
98. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0514 iznomāšanu Aleksejam Vinogradovam Griškānu pagastā
99. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 003 0052, 7852 003 0319 iznomāšanu Agnejai Dementjevai Feimaņu pagastā
100.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0250 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Varvaru Kirilovu Maltas pagastā
101.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0022 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Zelmeņi” Lendžu pagastā
102.Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0312, 7854 007 0182, 7854 007 0158 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Bobrovu Gaigalavas pagastā
103.Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0171, 7868 002 0247, 7868 002 0509 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Stefanu Kudrjavcevu Lūznavas pagastā
104.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 003 0057 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Trimalnieku Nautrēnu pagastā
105.Par grozījumiem 2009.gada 20.maija zemes nomas līgumā ar Ivanu Belovu Čornajas pagastā
106.Par grozījumiem 2007.gada 22.oktobra zemes nomas līguma Nr.30 Stoļerovas pagastā
107.Par grozījumiem 2003.gada 31.marta zemes nomas līgumā Nr.1 ar SIA „Rēzeknes ūdens” Griškānu pagastā
108.Par 2008.gada 15.maija zemes nomas līguma laušanu ar Irinu Valzeri un nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Filatovu Maltas pagastā
109.Par 2007.gada 14.novembra zemes nomas līguma Nr.16 laušanu ar Pēteri Drebeinieku Dricānu pagastā
110.Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Aivaru Kalneju Nautrēnu pagastā
111.Par 2009.gada 27.aprīļa zemes nomas līguma Nr.4 laušanu ar Rozāliju Sivgali Pušas pagastā
112.Par 2007.gada 19.oktobra zemes nomas līguma Nr.19 laušanu ar Moniku Paulāni Griškānu pagastā
113.Par zemes nomas laušanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0283 Čornajas pagastā
114.Par zemes nomas laušanu uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0215 Čornajas pagastā
115.Par zemes nomas laušanu uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0206 Čornajas pagastā
116.Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aivara Vindeča
117.Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Ivaram Bešencevam Mākoņkalna pagastā
118.Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Mudītei Kovaļevskai Kaunatas pagastā
119.Par īrēto Kaspara Soldona un Kristīnes Lesčinskas dzīvojamo telpu apmaiņu Lendžu pagastā
120.Par personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā, apstiprināšanu
121.Par līdzfinansējuma piešķiršanu smilts karjera Kraupenišķi izveidei Feimaņu pagastā
122.Par Maltas aglomerācijas robežas noteikšanu
123.Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā „Par tehniski ekonomiskajā pamatojumā izvirzītās prioritārās programmas atbalstu”
124.Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā „Par investīciju projekta finanšu plāna apstiprināšanu”
125.Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā „Par galvojumu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”
126.Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā” un par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā” realizācijai
127.Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sfēra R” Ismeru – Žogotu ezerā
128.Par Salāja, Idzepoles, Adamovas, Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali komerciālajai un pašpatēriņa zvejai 2011.gadam
129.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandra Stepiņa
130.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Feliksu Gudreniku
131.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Staņislavu Kauperu
132.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jānis Ribkins
133.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Sfēra R”
134.Par projekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai projektam „Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
135.Par projekta „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” TEP apstiprināšanu un finansējuma apjomiem
136.Par projekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā”
137.Par projekta iesnieguma „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” apstiprināšanu
138.Par projekta iesnieguma „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstība” apstiprināšanu
139.Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” apstiprināšanu
140.Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā” pašvaldības daļas finansējuma nodrošināšanu
141.Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā” kopējā finansējuma nodrošināšanu
142.Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā” apstiprināšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0