Rēzeknes novada domes sēde (02.05.2019.)

Publicēts 02.05.2019

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.39 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija noteikumos Nr.32„Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”

5. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē

6. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un locekļu ievēlēšanu un amatalgu apstiprināšanu

7. Par Gaigalavas pamatskolas reorganizāciju, likvidējot tās struktūrvienību Rikavas sākumskolu

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

10. Par Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvja deleģēšanu biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padomē

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Paijas” ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

12. Par nekustamā īpašuma-zemes vienības Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, atsavināšanu pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

13. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

14. Par nekustamā īpašuma „Anfijas mājas”, Audriņu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma „Šķerbinieki”, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas iela 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma „Jančuki”, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma “Smilškalne”, Kantinieku pagastā, nodošanu atsavināšanai J. V.

36. Par nomas līguma par pašvaldībai piederošas būves uzturēšanu noslēgšanu ar J. Ž. un A. Š. Silmalas pagastā

37. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Lūznavas muižas komplekss”

38. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Ozolaines pagasta pārvalde”

39. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dainis” Pušas ezerā

40. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2019.gadam

41. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

42. Par samaksas samazināšanu S. J. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā

43. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0530 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Djomkins” Ozolaines pagastā

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Irēnas” Ozolaines pagastā

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krištopi” Ozolaines pagastā

47. Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.127 grozījumiem ar V.K. Sakstagala pagastā

48. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu L.S. Lūznavas pagastā

49. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

50. Par līguma Nr.8.3/446 izbeigšanas jautājuma noregulējumu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” ietvaros

51. Par līguma Nr.8.3/447 izbeigšanas jautājuma noregulējumu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” ietvaros

52. Par nodibinājuma „LEARN” projekta „Iepakošanas darbnīcas izveide” atbalstu

53. Par Kaunatas katoļu draudzes projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” atbalstu

54. Par iestādes “Maltas pagastu apvienība” projekta “Tērpu iegāde deju ansamblim I-deja” atbalstu

55. Par projekta “Brīvdabas estrādes pārbūve Vērēmu pagastā” atbalstu

56. Par projekta “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam “Kūzuls” atbalstu

57. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas futbola laukumā”

58. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sporta pakalpojumu uzlabošana Bērzgales pamatskolas sporta zālē”

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0