Rēzeknes novada domes sēde (01.12. 2016.)

Publicēts 02.12.2016

Novada domes sēdes darba kārtība

1. Par skolēnu ziemas brīvdienu pārcelšanu Rēzeknes novada pašvaldības internātpamatskolās

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. februāra lēmuma “Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali 2016.gadā” pielikumā

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”

4. Par kustamās mantas – cirsmas Nr.66, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7854 009 0193 Gaigalavas pagastā, – izsoles rezultātu apstiprināšanu

5. Par kustamās mantas – nekustamā īpašuma “Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 1.kvartāla 6.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.67 – izsoles atzīšanu par nenotikušu

6. Par kustamās mantas – nekustamā īpašuma “Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 1.kvartāla 12.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.68 – izsoles atzīšanu par nenotikušu

7. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD – pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

8. Par nekustamā īpašuma “Mūžarājs” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

9. Par piekrišanu zemes iegūšanai M.K. īpašumā Sakstagala pagastā

10. Par automašīnas VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986, izslēgšanu no Bērzgales pagasta pārvaldes bilances

11. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Ašu sils 1” Lubāna ezerā

12. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Zandars” Rāznas ezerā

13. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Spole-3” Rāznas ezerā

14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Vējezers” Rāznas ezerā

15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Mežagols” Salāja ezerā

16. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu un sadali privāto ūdeņu īpašniekiem 2017.gadā

17. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

18. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

19. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

20. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

21. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

22. Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

23. Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

24. Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

25. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

26. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

27. Par Baļinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadā

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 4.aprīļa lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā”

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Feimaņu pagastā

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Rikavas pagastā

31. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” Lūznavas pagastā”

32. Par 2007.gada 9.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.45 izbeigšanu ar J. R. Audriņu pagastā

33. Par 2009.gada 24.februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.43 izbeigšanu ar I. K. Kantinieku pagastā

34. Par 2013.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar SIA “Pārtikas veikalu grupa” Maltas pagastā

35. Par 2013.gada 12.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.106 izbeigšanu ar O. G. Mākoņkalna pagastā

36. Par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.12 grozījumiem ar P.G. Gaigalavas pagastā

37. Par nokavēto nekustamā īpašuma maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. N.-A. Lūznavas pagastā

39. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. P. Lūznavas pagastā

40. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. B. Kaunatas pagastā

41. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

42. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar J.D.Lendžu pagastā

43. Par J. K., V. K. un J. K. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā

44. Par S. S. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā

45. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. G. Stružānu pagastā

46. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu

47. Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar O. K. Stružānu pagastā” atcelšanu

48. Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. K. Stružānu pagastā” atcelšanu

49. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu V.O. Lūznavas pagastā

50. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu A. H. Stružānu pagastā

51. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

52. Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli J. D. Lūznavas pagastā

53. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra

Sēdes protokols

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0