Rēzeknes novada domes sēde (01.10.2015.)

Publicēts 02.10.2015

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Maltas Mūzikas skolas nolikumā

2. Par darba grupas izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai sastāva, uzdevumu un uzdevumu izpildes grafika apstiprināšanu

3. Par zemes vienības “Kalnmale 1” ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0413 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

4. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. K. Bērzgales pagastā

5. Par piekrišanu zemes iegūšanai V. P. īpašumā Ozolaines pagastā

6. Par dzīvokļa īpašuma “Jaunā māja 1”-11, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes struktūrvienības – Lūznavas muižas kompleksa – maksas pakalpojumu cenrāža 2015. – 2016.gadam apstiprināšanu

8. Par dalības maksas noteikšanu Sociālo dienestu vadītāju konferencē

9. Par nedzīvojamās ēkas un inženierbūvju izslēgšanu no bilances un nedzīvojamās ēkas nojaukšanu Bērzgales pagastā

10. Par Stružānu pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu bezatlīdzības nodošanu Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātam

11. Par G. S., B. P., A. S., V. S., M. S. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Gaigalavas pagastā

12. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0275 Dricānu pagastā

13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.3 Čornajas pagastā

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7880 005 0110 sadali Pušas pagastā

15. Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību “MK – Rikava” Rikavas un Gaigalavas pagastā

16. Par A. V. sūdzības izskatīšanu un par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 7.jūlija lēmuma atcelšanu

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar I. B. Lūznavas pagastā

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar L. F. Stružānu pagastā

19. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu S.O. Stružānu pagastā

20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S. S. Čornajas pagastā

21. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. G. Stružānu pagastā

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu M. G. Stružānu pagastā

23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. K.Stružānu pagastā

24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. K. Stružānu pagastā

25. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J. T. Stružānu pagastā

26. Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli N. V. Stružānu pagastā

27. Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” pašvaldības dzīvojamā fonda remontam

28. Par atbalsta sniegšanu Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrībai sakarā ar Nikodema Rancāna balvas pasniegšanu Latgales izcilākajiem pedagogiem

29. Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lūznavas pagasta pārvaldei Lūznavas muižas kompleksa darbības nodrošināšanai

30. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu

Protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0