Rēzeknes novada domes sēde (01.08.2013)

Publicēts 02.08.2013
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu
2.    Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
3.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”
4.    Par zemes vienības izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes bilances
5.    Par valsts nekustamo īpašumu Rēzeknes novada Ozolaines pagastā un Mākoņkalna pagastā pieņemšanu bezatlīdzības īpašumā
6.    Par nekustamā īpašuma „Nadzežda” ar kadastra Nr.7846 003 0282 nosacītās cenas noteikšanu
7.    Par dzīvokļa Nr.13, Rāznas iela 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā nodošanu atsavināšanai I.G.
8.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 sadali, platības noteikšanu valstij valdījumā esošo būvju uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā Bērzgales pagastā
9.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0271 sadali, platības noteikšanu valstij valdījumā esošo būvju uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā Lendžu pagastā
10.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 002 0059, 7870 002 0099 Maltas pagastā
11.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0188 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs un zemes vienības platības sadalījuma par zemes lietošanas veidiem precizēšanu Bērzgales pagastā
12.    Par grozījumiem Dricānu pagasta padomes 2008.gada 31.jūlija lēmumā „Par zemesgabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs”
13.    Par grozījumiem Dricānu pagasta padomes 2008.gada 18.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
14.    Par grozījumiem Silmalas pagasta padomes 2009.gada 23.janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu M.B.”
15.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu „Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P.P.  uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0287 Strūžānu pagastā”
16.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Novopoļje” Audriņu pagastā
17.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Morozovi” Sakstagala pagastā
18.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0262 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.J. Bērzgales pagastā
19.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0262 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.S. Bērzgales pagastā
20.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0262 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.S. Bērzgales pagastā
21.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 008 0237 un 7850 008 0187 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar B.Č. Dricānu pagastā
22.    Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 0089 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar z/s „ Lazdiņi” Dricānu pagastā
23.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0212 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar z/s „Strautiņi” Dricānu pagastā
24.    Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0091 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0333 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.K. Ilzeskalna pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0384 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.R. Kantinieku pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 008 0032, 7862 008 0033 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Kaunatas pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar I.B. Kaunatas pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar O.Š.K. Kaunatas pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 013 0036 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K. Kaunatas pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0042 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.K. Kaunatas pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0041 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.M. Kaunatas pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar R.V. Kaunatas pagastā
33.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0186 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Lūznavas pagastā
34.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0196 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.R. Lūznavas pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0374 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.Š. Lūznavas pagastā
36.    Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0374 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.Š. Lūznavas pagastā
37.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.D. Mākoņkalna pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.G. Mākoņkalna pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.I. Mākoņkalna pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.L. Mākoņkalna pagastā
41.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Mākoņkalna pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar P.S. Mākoņkalna pagastā
43.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.Z. Mākoņkalna pagastā
44.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1544 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.I. Ozolaines pagastā
45.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0113, 7886 002 0434 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.B. Sakstagala  pagastā
46.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0145 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar K.D. Sakstagala pagastā
47.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0220, 7886 004 0048, 7886 005 0277, 7886 002 0253, 7886 003 0418, 7886 003 0151, 7886 006 0106, 7886 005 0088, 7886 005 0112 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vlakon” Sakstagala pagastā
48.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0319 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.M. Silmalas pagastā
49.    Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības kadastra apzīmējums 7888 007 0123 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.Š. Silmalas pagastā
50.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0083 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.V. Silmalas pagastā
51.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0313 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.V. Silmalas pagastā
52.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 005 0109 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņ.Z. Silmalas pagastā
53.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.D. Vērēmu pagastā
54.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar K.G. Vērēmu pagastā
55.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0378 iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.K. Vērēmu pagastā
56.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0346 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.P. Vērēmu pagastā
57.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0098 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.R. Lūznavas pagastā
58.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0075 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Lūznavas pagastā
59.    Par rezerves zemes  fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0221, 7886 006 0670, 78896 004 0427 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vlakon” Sakstagala pagastā
60.    Par 2007.gada 19.septembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar P.K.  Čornajas pagastā
61.    Par 2007.gada 1.decembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar V.Č. Strūžānu pagastā
62.    Par grozījumiem 2013.gada 17.maija zemes nomas līgumā ar R.G. Bērzgales pagastā
63.    Par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.159 grozīšanu ar G.G.  Silmalas pagastā
64.    Par 2012.gada 10.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-7.1/1207 laušanu ar A.S. Lendžu pagastā
65.    Par 2011.gada 5.jūlija zemes nomas līguma Nr.18. laušanu ar I.B. Ozolaines pagastā
66.    Par 2011.gada 30. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.053 laušanu ar O.K. Ozolaines pagastā
67.    Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar A.S. Nagļu pagastā
68.    Par 2011.gada 1.novembra zemes nomas līguma Nr.172 laušanu ar P.K. Vērēmu pagastā
69.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar L.M. Strūžānu pagastā
70.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.K. Strūžānu pagastā
71.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I.H. Strūžānu pagastā
72.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.I. Strūžānu pagastā
73.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ē.M.  Strūžānu pagastā
74.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.O. Strūžānu pagastā
75.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.V. Strūžānu pagastā
76.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ļ.K. Strūžānu pagastā
77.    Par papildus finansējuma piešķiršanu Silmalas pagasta pārvaldei
78.    Par Elvīras Pizānes un Jāņa Troškas pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā un biedru sapulcē
79.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Sociālo jautājumu komisijas sastāvā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0