Rēzeknes novada domes sēde (01.07.2010)

Publicēts 01.07.2010
 1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu
 2. Par Rēzeknes novada informatīvā izdevuma „Rēzeknes novada ziņas” dibināšanu un izdošanu
 3. Par Salāja un Īvanes (Kugres) ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2010.gadam
 4. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Jermakovu
 5. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Smirnovu
 6. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Sorokinu
 7. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „B.Rudzinska” Kaunatas pagastā
 8. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „KUGRAS” Vērēmu pagastā
 9. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Brenči” Pušas pagastā
 10. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pīkalni” Dricānu pagastā
 11. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Domaša” Feimaņu pagastā
 12. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Krauklītis” Bērzgales pagastā
 13. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rīts” Silmalas pagastā
 14. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Karaļi” Stoļerovas pagastā
 15. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pūpolu mežs” Gaigalavas pagastā
 16. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu F.Trasūna ielā 8, Maltas pagastā
 17. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunakmenīši” Čornajas pagastā
 18. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Smilšukolns” Griškānu pagastā
 19. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zilie ezeri 1” Ozolaines pagastā
 20. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Spoki 1” Ozolaines pagastā
 21. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Purviņš” Ozolmuižas pagastā
 22. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Upeskalns” Ozolaines pagastā
 23. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Neiviņi” Ozolaines pagastā
 24. Par ziņu anulēšanu par Jāņa Kovzeļa deklarēto dzīvesvietu
 25. Par samaksas samazināšanu Andrejam Kirsanovam par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
 26. Par samaksas samazināšanu Ligitai Harčevskai par īpašumā piešķirto zemi Ozolmuižas pagastā
 27. Par nosaukuma „Vijiņas” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 005 0287 Silmalas pagastā
 28. Par nosaukuma „Ezīši” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 015 0074 Silmalas pagastā
 29. Par nosaukuma „Pīkstuļi” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 005 0084 Silmalas pagastā
 30. Par nosaukuma „Augstkalne” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 003 0125 Silmalas pagastā
 31. Par nosaukuma „Guna” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 001 0063 Silmalas pagastā
 32. Par nosaukuma „Īves” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 005 0019 Silmalas pagastā
 33. Par nosaukuma „Mārītes” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 001 0055 Silmalas pagastā
 34. Par nosaukuma „Alfrēdiņš” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 005 0097 Silmalas pagastā
 35. Par nosaukuma „Gasuļi 1” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 005 0033 Silmalas pagastā
 36. Par nosaukuma „Vientuļnieki” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Silmalas pagastā
 37. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0144 Sakstagala pagastā
 38. Par ēku nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7896 504 0012 sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu Vērēmu pagastā
 39. Par adreses precizēšanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0158 Sakstagala pagastā
 40. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7876 006 0125 Ozolaines pagastā
 41. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Bērzu sala” Griškānu pagastā
 42. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu nekustamajam īpašumam „Parks” Mākoņkalna pagastā
 43. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.1 Audriņu pagasts”
 44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Emīlijas Tuļas īpašumam „Ērgļi” Pušas pagastā
 45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tamāras Dolgajevas īpašumam „Romanovi -2” Bērzgales pagastā
 46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Viļa Čekša īpašumam „Viktorijas” Ozolmuižas pagastā
 47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Marijas Irēnas Vasiļenko īpašumam „Dzimtie pakalni” Griškānu pagastā
 48. Par neapbūvēta zemes gabala nodošanu atsavināšanai Vladimiram Kuzņecovam Lendžu pagastā
 49. Par piekrišanu zemes iegūšanai Valentīnas Rumakas īpašumā Ozolaines pagastā
 50. Par ielu tirdzniecības atļaujas piešķiršanu SIA „A.R.V.L.” ar pārtikas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem 2010.gada 10.jūlija pasākumā „Zvejniekdienas Nagļos 2010” Nagļu pagastā
 51. Par Silvijas Mozgas iesnieguma izskatīšanu
 52. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” finansējuma apjomiem
 53. Par galvojumu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” īstenošanai
 54. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” iesnieguma, tajā ietverto darbu un finansējuma apjoma saskaņošanu
 55. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
 56. Par atļauju nojaukt dzīvojamo māju Ozolaines pagastā
 57. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0