Rēzeknes novada domes sēde (01.03.2012.)

Publicēts 01.03.2012
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.71 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.72 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.7 „Par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Par grozījumiem Kaunatas vidusskolas nolikumā
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes nolikumā
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā
Par lēmuma pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldei
Par Rēzeknes novada pašvaldības deleģētajiem pārstāvjiem vispārējās izglītības iestāžu padomē
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas amatos
Par Rēzeknes novada Attīstības programmas un Vides pārskata 2012.-2018.gadam gala redakcijas apstiprināšanu
Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes bilances
Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes bilances
Par nedzīvojamo telpu nomu un siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Lendžu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā „Par dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Pušas pagastā”
Par parādu norakstīšanu Griškānu pagastā
Par bezcerīgo parādu norakstīšanu Kaunatas pagastā
Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Nagļu pagastā
Par Gailuma ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
Par Pujatu, Viraudas, Labvārža, Sološnieku un Feimaņu ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Feliksu Pujātu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Olimpiju Vasiļkovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jakovu Bruskovski
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aini Ameļko
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Hariju Krauli
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Traškovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Traškovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Imantu Kursišu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Emeriku Adijānu
Par Rutas Soņecas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0721 Sakstagala pagastā
Par Ivana Sutugina zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0246 Silmalas pagastā
Par Annas Solomatinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0138, 7888 007 0139, 7888 007 140 Silmalas pagastā
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu ar Ivanu Danilovu un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0272, 7888 007 0232, 7888 007 0273 iznomāšanu Jekaterinai Danilovai Silmalas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Čornajas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes domes 2011.gada 3.novembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Ilzeskalna pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 15.septembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Kaunatas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 6.oktobra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašumā valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Ozolaines pagastā”
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 008 0083 un 7850 008 0133 dzēšanu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas Dricānu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A12” izveidošanu apvienojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7896 002 3005, 7896 005 3006, 7896 005 3007, 7896 006 3008, 7896 007 3009 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 002 3012, 7896 002 3005, 7896 002 3013 sadali, atdalīto zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma” Rotācijas apļa mezgls A12-P36” izveidošanu Vērēmu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0591, 7870 003 1242 pievienošanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7870 003 0589 Maltas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 15.decembra lēmumā „Par Ernesta Klīdzēja nekustamā īpašuma „Vairogi ” sadali Čornajas pagastā”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zeļčevo” Vērēmu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Pie mājas” Griškānu pagastā”
Par pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastraapzīmējumu 7846 010 0041 iznomāšanu Nataļjai Bokotejai Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastraapzīmējumu 7846 004 0205 iznomāšanu Edgaram Konošonokam Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0077 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Imantu Gērikas Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0145 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Klebnaju Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 004 0042 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tamāru Miščenko Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0085 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Vuguli Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0027 iznomāšanu Igoram Bogdanovam Ozolaines pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0266 iznomāšanu Jefrosinijai DolganovaiČornajas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0101, iznomāšanu Jurijam NovikovamČornajas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0202 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irēnu Dekšni Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0261 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nadeždu Petrovu Feimaņu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0414, 7854 007 0375 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Santu Kokari Gaigalavas pagastā
Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0122 iznomāšanu Francim Leļam Rikavas pagastā
Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr. 126 grozīšanu ar Pēteri Konstantinovu Audriņu pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 25.februāra lauku apvidus nomas līgumā Nr.1 ar Natāliju Covvo Griškānu pagastā
Par grozījumiem 2011. gada 19.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.8-8.1/1374 ar Tatjanu Stūri Ozolmuižas pagastā
Par 2008.gada 12.novembra zemes nomas līguma grozīšanu ar Mariju Tutāni Strūžānu pagastā
Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Jelizavetu Lizunovu Čornajas pagastā
Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Gaļinu Novikovu Čornajas pagastā
Par 2011.gada 15.aprīļa zemes nomas līguma Nr.5 laušanu ar Viju Isajevu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0788, 7870 004 0112 Maltas pagastā
Par 2011.gada 26.jūlija zemes nomas līguma Nr.15 laušanu ar Artūru Skribānu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Smirnovu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78970 003 1102 Maltas pagastā
Par zemes nomas līgumu laušanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1217 Maltas pagastā
Par 2008.gada 12.novembra zemes nomas līguma laušanu ar Intu Mazuri Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Tāli Strodu Pušas pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Danai Poritskai Maltas pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Jānim Pujātam Ilzeskalna pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Anželai Agafonovai Silmalas pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Agnesei Migliniecei Dricānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jānim Terentjevam Lūznavas pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aleksandram Mihailovam Lūznavas pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ļubovai Kurmeļovai Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jānim Čerskim Strūžānu pagastā
Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Marinai Gruznovai Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Larisu Kukuškinu Strūžānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes rajona Lūznavas pagasta padomes 2008.gada 28.novembra lēmumā „Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, piešķiršanas kārtību, īres un komunālo pakalpojumu maksu sociālajā dzīvoklī dzīvojamā mājā Lūznavā, Jaunatnes iela 1”
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
Par Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Diršu ciema nosaukumu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0