Realizēts ūdenssaimniecības attīstības projekts Rēzeknes novada Feimaņos

Publicēts 20.05.2014

2013. gada augustā tika noslēgti grozījumi pie vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par papilddarbu veikšanu ERAF projekta ar identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” ietvaros.
2014.gada 16.maijā Rēzeknes novada Būvvaldes un Feimaņu pagasta pārvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā projekta papilddarbus. Ieviešot projektu tika veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 274 m garumā un kanalizācijas tīklu izbūve 464 m (pašteces cauruļvadi) Feimaņu ciemā, kas dos iespēju palielināt pakalpojuma saņēmēju skaitu.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 86297 EUR. 85% no attiecināmajām izmaksām 71812 EUR ir ERAF finansējums un 15% – 14485 EUR pašvaldības budžeta finansējums. Attiecīgajā finansējumā ir iekļauta Tehniskā projekta izstrāde, būvekspertīze, būvdarbu veikšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība.
Projekta gaitā, kas tika realizēts no 21.05.2012. līdz 20.05.2014., ir izpildīti sekojoši darbi: esošā urbuma tamponāža, jauna artēziskā urbuma 3.0 l/sek izbūve, ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu 2547 m rekonstrukcija un izbūve, kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu 1571 m rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu uzbūve – 743 m no tiem izbūvēts spiedvads 100 m garumā, uzstādīta jauna kanalizācijas sūkņu stacija. Projekta mērķis ir sasniegts – ir sakārtota ūdenssaimniecība Feimaņu pagastā. Īstenotā projekta rezultātā būtiski ir ekonomiskie un vides piesārņojuma samazināšanās ieguvumi.
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” kopējās izmaksas sastāda: 460 537 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē 386665 EUR apjomā (85% no attiecināmām izmaksām) un pašvaldības budžeta finansējums 73872 EUR.

Anita Verčinska
Rēzeknes novada pašvaldības
Feimaņu pagasta pārvalde
Tālr.: 646 44892, mob. 20223650
E-pasts: info@feimani.lv

Eraf

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0