Realizēts projekts “Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija”

Publicēts 28.09.2020

Rēzeknes novada Dricānu pagastā Dricānu kultūras namā ir realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000002 “Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija”.

Projekta ietvaros ir veikta kultūras nama skatuves pārbūve, tajā skaitā ieklāti jauni skatuves dēļi, veikts skatuves sienu kosmētiskais remonts, atjaunots skatītāju zāles parketa grīdas segums, uzstādīta jauna modernu skatuves mehānika ar vienu nolaižamu stangu un grozāmām kulišu stangām, uzstādīta mūsdienīgs skatuves apgaismojums, tādējādi tiks nodrošināta kvalitatīva, mūsdienīga, labiekārtota vidi kultūras pasākumu organizēšanai un norisei.

Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 31189,48 EUR, t.sk. publiskais finansējums 90% jeb 28070,53 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 3118,95 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas ir nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.

Papildus projektā paredzētajām aktivitātēm, par Dricānu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem kultūras nama zāles labiekārtošanai tika atjaunots skatītāju zāles sienu krāsojums, iegādāta un uzstādīta aizmugures kulise, uz skatuves tika uzstādīti jauni radiatori, tika veikts kosmētiskais remonts telpā aiz skatuves, pielāgojot to pašdarbnieku vajadzībām, kā arī paredzot vietu rekvizītu uzglabāšanai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta vadītāja Diāna Saksone

Autores foto

partner logo
20200928_12172720200928_121951 20200928_122408

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0