Pušas pagasta pārvalde izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Tautas nams”

Publicēts 06.06.2014

Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvalde atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Tautas nams” ar kadastra apzīmējumu Nr.7880 004 0314, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0314 0,96 ha platībā un nedzīvojamās ēkas (tautas nama) ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0314 001, īpašums atrodas Ezera ielā 2, Pušas ciemā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Pušas pagasta pārvaldē, Parka ielā 1, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, Pušas pagasta pārvaldes telpās pie Pušas pagasta pārvaldes lietvedes darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00.un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR 7398,93 (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro 93 centi) nodrošinājuma nauda 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 739,89 (septiņi simti trīsdesmit deviņi euro, 89 centi) reģistrācijas maksa – EUR 14,23 (četrpadsmit eiro, 23 centi).

Izsole notiks Parka ielā 1, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā 2014.gada 12.augustā plkst.10.00.

Izsoles dalībniekus reģistrē Pušas pagasta pārvaldē, Parka ielā 1, Pušas ciemā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, lietvedes kabinetā līdz 2014.gada 12.augusta plkst.9.00. Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās līdz 2014.gada 12.augustam, iepriekš zvanot pa tālruni 64646045 vai 26334066.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes kontā AS SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, konta Nr:LV40UNLA0050019816455 vai jāiemaksā Pušas pagasta pārvaldes kasē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0