Publicējamā informācija par izsoli Rēzeknes novada Kaunatas pagastā

Publicēts 09.09.2020

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Kalna ielā 1, Dubuļos, Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 012 0404, kas sastāv no zemes gabala 3364 m² platībā un būves – katlumājas 353.90 m² platībā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 3750.90 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 90 centi), nodrošinājums – 10% no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 375.09 (trīs simti septiņdesmit pieci euro 9 centi), izsoles solis – 25.00 euro (divdesmit pieci euro 00 centi), reģistrācijas maksa – 15.00 euro (piecpadsmit euro 00 centi). Samaksas kārtība ir noteikta noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kaunatas pagasta pārvaldē un Rēzeknes novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv

Pretendentu pieteikšanās notiek no 2020.gada 24. augusta līdz 2020.gada 14.oktobrim Kaunatas pagasta pārvaldē darba dienās no plkst.8.00 – 16.30.

Izsole notiks 2020.gada 15. oktobrī plkst. 10.00

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0