Publicējamā informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0219, kas atrodas „Ūdenstornis”, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, nomu

Publicēts 23.04.2019

1. Nekustamā īpašuma adrese – “Ūdenstornis”, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads.

2. Kadastra numurs – 7888 004 0029.

3. Platība – 2626 m2.

4. Lietošanas mērķis – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošu būvju – ūdenstorņa un ūdens atdzelžošanas stacijas uzturēšanai.

5. Iznomātājs – Jānis Kunickis.

6. Nomas maksas apmērs – 5,85 EUR/gadā par 2626 m2.

7. Nomas līguma darbības termiņš (gadi) – 10 gadi.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0