Publicējamā informācija par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā

Publicēts 18.06.2020

Publicējamā informācija par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0224 daļas nomas tiesību izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Kantinieku pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 21.maija lēmumu “Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0224 daļas Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr. 14; 8§), 2020. gada 29.maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2020. gada 4.jūnijā ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/325, nomā nodota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0224 daļa ar platību 1.40 ha, par nosolīto sākotnējo maksu EUR 28,00 (bez PVN) gadā. Līgums stājas spēkā ar 04.06..2020. un ir spēkā līdz 30.11.2032.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0