Publicējamā informācija par “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoli pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai

Publicēts 24.04.2019

1. Nomas objekts – nekustamais īpašums “Pirmais dambis” ar kadastra numuru 7874 002 0119 zeme – 9,96ha platība un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001, lietošanas mērķis – pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs 220,00 EUR (divi simti divdesmit euro, 00 centi) gadā (bez PVN).

3. Izsoles objekts – zeme – 9,96 ha platībā un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm).

4. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 13. maijam, plkst.16.00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Nagļu pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Nagļu pagasta pārvalde” ēkā 2019. gada 14. maijā plkst.10.00.

8. Izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) gadā pie nomas maksas.

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644537.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Nagļu pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

11. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Nagļu pagasta pārvalde” vadītāja Valentīna Puste, tālr. 64644537, e-pasts: info@nagli.lv.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0