Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780040081, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 06.11.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Rožukalns”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780040081, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā platība 6.47 ha.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – EUR 10161.00 (desmit tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 00 centi).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – EUR 1016.10 (viens tūkstotis sešpadsmit euro 10 centi).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – EUR 1016.10 (viens tūkstotis sešpadsmit euro 10 centi).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit eiro un 00 centi).

Izsoles vieta un datums – “Laimas”, Ozolmuižas pag., Rēzeknes novads, pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 22. decembrī plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un Ozolmuižas pagasta pārvaldē, “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes novads, pie lietvedes, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.

Izsoles noteikumi

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0