Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Rikavas pagastā

Publicēts 15.06.2020

Publicējamā informācija par  pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  7882 002 0078, 7882 002 0092,7882 002 0100 daļas, 7882 002 0094 un 7882 002 0084 Rikavas pagastā nomas tiesību  izsoles rezultātiem Rikavas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 4.jūnija lēmumu” Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0078, 7882 002 0092,7882 002 0100 daļas, 7882 002 0094 un 7882 002 0084 Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli.” (protokols Nr.15,8.§), 2020. gada 12.jūnija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, Nr. 3, Nr. 4, Nr.5, Nr.6, 2020. gada 12.jūnijā ir noslēgti Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/338, Nr. 8.7.1/339, Nr. 8.7.1/340, Nr. 8.7.1/341, Nr. 8.7.1/342, nomā nododot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0078, 7882 002 0092,7882 002 0100 daļu, 7882 002 0094 un 7882 002 0084 Rikavas pagastā .

Zemes vienību nomas nosolītā cena ir EUR 28,00 par katru zemes vienību bez PVN. Līgums stājas spēkā ar 12.06.2020. un ir spēkā līdz 11.06.2032.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0