Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Čornajas pagastā

Publicēts 24.11.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra lēmumu ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas  un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.27, 7.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par:

 

1. pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 ar platību  0,80 ha ieguva juridiska persona: Zemnieku saimniecība “ Āres ”, reģistrācijas Nr.42401004126, adrese:  Krasta iela1-9, Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4617, par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu 29,00 EUR (divdesmit deviņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 23.11.2020 – 22.11.2032. ;

2. pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0248 ar platību  2,0389 ha ieguva juridiska persona: Zemnieku saimniecība “ Āres ”, reģistrācijas Nr.42401004126, adrese:  Krasta iela1-9, Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4617, par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu 83,00 EUR (astoņdesmit trīs EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 23.11.2020 – 22.11.2032.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0