Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

Publicēts 24.10.2019

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642, ar kadastra numuru 7892 002 0255, nedzīvojamā telpa Nr.7 – 6 m2 platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001, galvenais lietošanas veids – biroju ēkas.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,25 EUR/m2 (divi euro 25 centi) mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – viena telpa Nr.7, kas atrodas administratīvās ēkas telpās, ar kopējo platību 6,00 m2.

4. Nomas termiņš – 12 gadi. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – saimnieciskā darbība.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019.gada 30.oktobrim, plkst.9.00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” bibliotēkas telpas, adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4642.

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā).

7. Izsoles vieta un datums – Stoļerovas pagasta pārvaldes telpas, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 30.oktobris, plkst.9.15.

8. Izsoles solis 0,22 EUR/m2 (nulle euro 22 centi)

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29423522.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Stoļerovas pagasta pārvalde”, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Lukša, tālr.64644192 vai mob. tālr. 29423522, e-pasts: info@stoļerova.lv.

Izsoles_noteikumi

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0