Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

Publicēts 26.03.2019

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002, adrese: Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, metināšanas telpas: Nr.1 (88.3 m2), Nr.2 (7 m2) un Nr.3 (7.5 m2), lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,1631 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – telpas ar kopējo platību 102,8 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 5. aprīlim, plkst.11.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā (2. stāvs) 2019. gada 5. aprīlī plkst.12.00.

8. Izsoles solis EUR 0,01/m2 (nulle euro, 1 cents par 1 m2).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607420.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

11. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītāja p.i. Gatis Pučka, tālr.64607420, e-pasts: info@luznava.lv.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0