Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Gornicā telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

Publicēts 19.06.2020

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Saules ielā 4, Gornicā,

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

 

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7888 014 0075 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām – telpas Nr. 44 – platība 41,5 m2, Nr.45 – platība 4,2 m2, Nr.46 – platība 6,1 m2, Nr.47 – platība 12,1 m2, Nr.48 – platība 1,1 m2, Nr.49 – platība 1,4 m2, ar kopplatību 66,4 m2, ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001, lietošanas mērķis – saimnieciskajai darbībai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 121,64 (viens simts divdesmit viens euro 64 centi) mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7888 014 0075 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām Nr. 44 – platība 41,5 m2, Nr.45 – platība 4,2 m2, Nr.46 – platība 6,1 m2, Nr.47 – platība 12,1 m2, Nr.48 – platība 1,1 m2, Nr.49 – platība 1,4 m2, ar kopplatību 66,4 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001.

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – saimnieciskā darbība.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020.gada 7.jūlijam, plkst.9.30, Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldes ēkā 4.kabinetā, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā).

7. Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasta pārvaldes kab. Nr.1., Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2020.gada 7.jūlijā, plkst.10.00.

8. Izsoles solis EUR 5,00 (pieci euro 00 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni 29108439.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde”, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kab. Nr.4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683 vai mob. tālr. 29108439, e-pasts: info@silmala.lv.

Izsooles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0