Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

Publicēts 18.10.2019

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, ar kadastra numuru 7868 002 0069, nedzīvojamā telpa Nr.14 – 30.9 m2 platībā un ar to saistītā 1/5 domājamā daļa no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība) ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Saimniecības ēka” (valsts aizsardzības Nr.5821), galvenais lietošanas veids – biroju ēkas.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs – 63,70 EUR mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – viena telpa Nr.14, kas atrodas administratīvās ēkas telpās, ar kopējo platību 30.9 m2 un ar to saistītā 1/5 domājamā daļa no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība).

4. Nomas termiņš – 6 gadi. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – saimnieciskā darbība, t.sk. pasta pakalpojumu sniegšana.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 30. oktobrim, plkst.9.00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” telpās pie lietvedes, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā).

7. Izsoles vieta un datums – Lūznavas pagasta pārvaldes telpas, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 30. oktobris, plkst.9.15.

8. Izsoles solis 2,00 EUR (divi euro 00 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607421.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde”, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs Gatis Pučka, mob. tālr. 26493459, e-pasts: info@luznava.lv.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0