Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, pagrabstāva telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Publicēts 21.01.2019

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 124 m2 ar kadastra numuru 2100 008 0616 001, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 1,04 EUR/m2 (viens euro, 04 centi).

3. Izsoles objekts sastāv esošām iekārtām, telpām ar kopējo platību 124 m2 un koplietošanas telpām.

4. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi;

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 31. janvārim, plkst.15.00, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā, pieņemamajā telpā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 6401.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldība vadītāja kabinetā 2019. gada 1. februāris, plkst.10.00.

8. Izsoles solis EUR 0,10/m2( nulle euro, 10 centi) jeb EUR 12,40 (divpadsmit euro, 40 centi) par visu telpu (124 m2).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: Mob.telef.: 29426388.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, pieņemamajā telpā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētājs Andris Koļčs, tālr.64607170 vai tālr.29426388, e-pasts andris.kolcs@rezeknesnovads.lv

Izsoles kārtība

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0