Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – traktorpiekabes MMZ-771 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā

Publicēts 07.01.2019

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā, traktorpiekabe MMZ-771, valsts Nr. P924LK.

2. Izsoles sākumcena EUR 70.00 (septiņdesmit euro, 00 centi), izsoles solis 5.00 (pieci euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 7.00 (septiņi euro centi) un dalības maksa EUR 5.00 (pieci euro 00 centi).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019.gada 10.janvārim, plkst.9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunaats pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622

5. Izsoles veids – mutiska, atkārtota izsole.

6. Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2019.gada 10.janvārī, plkst.9.00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29224840

8. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

9. Kontaktpersona – struktūrvienības „Kaunatas pagasta pārvaldes” vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr.29224840

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0