Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsoli ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā

Publicēts 12.03.2019

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošais Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .

2. Izsoles sākumcena EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši simti euro, 00 centi), izsoles solis 100.00 (viens simts euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 360.00 (trīs simti sešdesmit euro 00 centi) un dalības maksa EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 26. martam, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622

5. Izsoles veids – mutiska, lejupejoša izsole.

6. Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 26. martā plkst.11.00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29224840

8. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” grāmatvedībā , kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

9. Kontaktpersona – struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr.29224840

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0