Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms CRAFTS, īstenošana

LR_Extended-horizontal_RGB

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.– 2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latgales plānošanas reģions kā vadošais partneris, sadarbībā ar piecām Latgales pašvaldībām – Daugavpils pilsētas domi, Rēzeknes novada pašvaldību, Balvu novada pašvaldību, Dagdas novada pašvaldību, Daugavpils novada pašvaldību, un diviem sadarbības partneriem no Pleskavas apgabala (Krievija) – Porhovas rajona administrāciju un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fondu –, ir uzsācis Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts (Amatniecība), īstenošanu.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā. Projekts vērsts uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju saglabātājiem un veicinātājiem, jaunu produktu un pakalpojumu radītājiem. Projekts koncentrēts uz sekojošām tradicionālām amatniecības nozarēm – metālapstrāde, tekstilizstrādājumi, tostarp aušana un šūšana, kokapstrāde, keramika un stikla apstrāde. Tiks veicināta jaunu ideju un iniciatīvu izstrāde amatniecības nozarē, palielinot sadarbību pārrobežu reģionā.

Projekts paredz uzlabot infrastruktūru jau esošajās kultūrvēsturiskajās vietās, kas veicinās tūrisma pakalpojumu attīstību, organizējot izstādes, radošās darbnīcas un interaktīvās meistarklases gan amatniekiem, gan apmeklētājiem – keramikas un metālapstrādes darbnīcu izveide Daugavpils cietokšņa 8. bastiona pulverpagrabā  (Daugavpils pilsētas dome), Lūznavas muižas smēdes attīstība (Rēzeknes novada pašvaldība), Balvu amatnieku māja (Balvu novada pašvaldība), Andrupenes lauku sētas kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas attīstība (Dagdas pašvaldība), tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu telpu atjaunošana Raiņa mājā Berķenelē (Daugavpils novada pašvaldība), keramikas darbnīcu un mini saimniecības attīstība Pleskavas apgabala Porhovas rajona Amatnieku mājā.

Lai atbalstītu vietējos amatniekus jaunu amatniecības produktu radīšanā un popularizēšanā, projekta ietvaros tiks iegādāts specializēts amatnieku aprīkojums 10 dažādās vietās visā Latgales – Pleskavas pārrobežu reģionā (Riebiņu, Krāslavas, Ilūkstes, Aglonas, Rugāju, Preiļu, Līvānu, Ciblas novada pašvaldībās, Porhovas rajonā un Pleskavas apgabalā). To varēs izmantot gan amatnieki, gan radošo darbnīcu un meistarklašu apmeklētāji.

Projekta ietvaros tiks veicināta kopīgo tūrisma produktu un pakalpojumu popularizēšana, izstrādājot kopīgu interneta platformu jaunu produktu popularizēšanai un virtuālai amatnieku sadarbībai un pieredzes apmaiņai. Tiks organizēti dažādi pasākumi – apmācību sesijas amatniekiem jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai, pārrobežu radošās darbnīcas amatniekiem un mērķauditorijai, amatniecības gadatirgi Latvijā un Krievijā, rīkota starptautiska amatniecības konference.

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.– 2020. gadam ir 719 766,45 EUR. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši.

Pirmā partneru tikšanās notika 2019. gada 19. augustā Latgales plānošanas reģionā, Daugavpilī, kur tika izrunāti galvenie projekta mērķi un aktivitātes, kā arī apspriesti interesējošie jautājumi projektu uzsākot. Latgales plānošanas reģiona vadītāja Iveta Maļina – Tabūne uzrunāja visus partnerus un novēlēja visiem veiksmīgu kopīgu projekta realizēšanu.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Informāciju sagatavoja:
projekta “Amatniecība bez robežām” koordinatore
Natālija Kurakina

Latgales plānošanas reģions
+37164624300
natalija.kurakina@lpr.gov.lv

Crafts 2