Projekta īstenošana tuvojas noslēgumam

Publicēts 28.06.2012

Lai sekmētu novada ekonomisko un sociālo attīstību, 2011. gada oktobrī Rēzeknes novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu, kura ietvaros ir izstrādāts pētījums par perspektīvajām novada rūpniecības teritorijām kā arī pašvaldības darbinieki papildināja savas zināšanas projektu izstrādē un īstenošanā  specifiskajā jomās

 

Projekta galvenā aktivitāte ir pētījums par Vērēmu, Griškānu, Ozolaines, Ozolmuižas un Audriņu pagastu piepilsētas teritorijām, kur atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem noteikta rūpnieciskā izmantošana. Pēdējos gados par iespējām tur uzsākt uzņēmējdarbību pastiprināti interesējas potenciālie investori, taču bieži vien viņu ieceres aptur nesakārtotā infrastruktūra, piemēram, sarežģījumi ar elektroapgādi, pievedceļu trūkums zemesgabalam vai arī to sliktais stāvoklis u.tml.
„Minētais pētījums ir pirmais šāda veida pētījums, kas piedāvā metodoloģiju teritoriju attīstības izvērtēšanai uzņēmējdarbības un investīciju piesaistes kontekstā, t.sk. analizējot tādu uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu faktoru kā inženiertehniskā infrastruktūra. Līdzīgi pētījumi ir veikti, lai izvērtētu braunfield teritorijas vai arī perspektīvās loģistikas attīstības teritorijas, taču līdz šim nav modelēta konkrētu teritoriju attīstība nākotnē perspektīvo nozaru kontekstā, nosakot efektīvākās attīstības alternatīvas”, atzīmē Rēzeknes SEZ vadītāja Sandra Ežmale.
Pētījumā saistībā ar esošo situāciju (infrastruktūra, teritorijas attīstības ierobežojumi, attīstības plānošanas un politikas dokumentu prioritātes, pieejamie finanšu resursi) un nepieciešamajiem ieguldījumu apjomiem, lai teritorijas padarītu piemērotas uzņēmējdarbības attīstībai, ir izstrādātas to attīstības alternatīvas, modelējot iespējamo teritorijas daļu attīstību nozaru griezumā no efektivitātes viedokļa. Tādejādi pašvaldība iegūst informāciju, kāda ir iespējamā teritoriju attīstība, neveicot investīcijas teritoriju attīstībā, kā arī to, kādi ir efektīvākie teritoriju attīstības veidi, ja tiek piesaistītas investīcijas to attīstībai.
Otra projekta aktivitāte ir sešu apmācību semināru noorganizēšana, kas paredzēti Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbiniekiem, kuri šobrīd nodarbojas vai nākotnē nodarbosies ar projektu izstrādi un realizāciju. Kopumā projekta īstenošanas laikā ir apmācīti 128 kultūras, izglītības, komunālās saimniecības un citu jomu speciālisti.
Lai papildinātu iegūtas zināšanas, bija noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām Latvijas pašvaldībām.

Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/027/33 oficiālais nosaukums ir „Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Tā īstenošanas laika posms ir no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam. Projekta budžets 23 440Ls, to 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0