Populārā EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai 2019. gadā ir veltīta sieviešu iespēju palielināšanai un cīņai par dzimumu līdztiesību

Publicēts 27.08.2019

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir izsludinājusi 2019. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai. Šāgada temats ir “Lielāka sieviešu līdzdalība Eiropas sabiedrībā un ekonomikā”, un ar šo balvu tiks godinātas novatoriskas iniciatīvas un projekti, kuru mērķis ir cīnīties par vienlīdzīgām sieviešu un vīriešu iespējām un vienlīdzīgu attieksmi visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās.

EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai var iegūt jebkura pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas ir oficiāli reģistrēta Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. Var pieteikties arī fiziskas personas. Lai varētu pretendēt uz balvu, šādu iniciatīvu vai projektu īstenošanai jābūt pabeigtai vai arī vēl jāturpinās.

Kopumā ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem piešķirs 50 000 EUR. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 6. septembra plkst. 10.00, bet apbalvošanas ceremonija notiks 2019. gada 12. decembrī Briselē.

VAIRĀK PAR ŠĀGADA BALVAS TEMATU

EESK – iestāde, kas ES līmenī pauž Eiropas arodbiedrību, NVO un darba devēju organizāciju viedokli, – ir vairākkārt brīdinājusi par dzimumu pastāvīgu segregāciju un diskrimināciju Eiropas darba tirgos un sabiedrībā. Sešdesmit gadus pēc tam, kad ES apņēmās īstenot Romas līgumā izvirzīto mērķi, t. i., izskaust vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, šīs atšķirības joprojām pastāv aptuveni 16 % apmērā, savukārt vīriešu un sieviešu pensijas atšķiras visnotaļ ievērojami, proti, par 38 %.

Sievietes veido 51 % no ES iedzīvotāju skaita, tomēr tikai 67 % no viņām strādā. No visiem uzņēmējiem tikai 31 % ir sievietes. Tā kā sievietes mājās pilda aprūpes pienākumus, ir lielāka varbūtība, ka viņām jāstrādā nepilna laika vai nestabilās darbvietās, kurās var nopelnīt mazāk. Viņas joprojām lielā mērā ir pārāk maz pārstāvētas politiskās un ekonomiskās lēmumu pieņemšanas struktūrās, piemēram, uzņēmumu valdēs.

Dzimumu stereotipi pastāv visās dzīves jomās. Plašsaziņas līdzekļi bieži vien nostiprina dzimumu lomu, stereotipus vai normas vai pat sniedz sieviešu attēlojumu degradējošā veidā. EESK nesen aicināja paust politisku apņemšanos panākt sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropā, ņemot vērā neseno regresu sieviešu tiesību jomā Eiropā un drūmās prognozes par to, ka būs vajadzīgs vairāk nekā gadsimts, lai attieksme pret sievietēm būtu tādi pati kā pret vīriešiem.

EESK šogad piešķirs savu balvu pilsoniskajai sabiedrībai par izciliem projektiem un iniciatīvām, kas aptver vismaz vienu no šādiem jautājumiem:

  • cīņa pret dzimumu stereotipiem vai izpratnes veidošana par tiem, kā arī par diskriminējošu sociālo uzvedību un aizspriedumiem visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās;
  • izpratnes veicināšana par sekām, ko rada dzimumu stereotipi plašsaziņas līdzekļos;
  • sieviešu līdzdalības veicināšana tradicionāli vīriešu dominētās profesijās, piemēram, STEM un IKT nozarēs, un cīņa pret dzimumu segregāciju izglītībā;
  • cīņa pret vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirību;
  • sieviešu uzņēmējdarbības, vienlīdzības lēmumu pieņemšanā, sieviešu ekonomiskās patstāvības un darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšana;
  • tādu īpašu problēmu risināšana, ar kurām saskaras neaizsargātas sievietes, piemēram, vientuļās mātes, sievietes ar invaliditāti, migrantes, etnisko minoritāšu pārstāves vai mazkvalificētas darba ņēmējas.

Uzzināt plašāk ŠEIT.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0