Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā

Publicēts 22.10.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19.septembra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Laguna P”, ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli ” (protokols Nr.21., 9.§), 2019. gada 1.oktobra izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.6, 2019.gada 21.oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/927. Nomā ir nodota Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīga, neapbūvēta zeme, zemes vienības daļa “Laguna P” ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 – 9,50 ha platībā. Izsolē noteiktā nomas maksa ir 211,00 EUR (divi simti vienpadsmit EUR, 00 centi) gadā, (bez PVN). Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 21.oktobri un ir spēkā līdz 2031.gada 31.oktobrim.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0