Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā.

Publicēts 15.07.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 19.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 ar platību 0,74 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 10.07.2019 – 30.11.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0