Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā!

Publicēts 28.11.2018

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 15. novembra lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090, Silmalas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.24, 10 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.37, nomā nodota zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090- 0,82 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 15.11.2018 un ir spēkā līdz 14.11.2030.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0