Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā!

Publicēts 28.03.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta lēmumu ”Par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 20.§), 2019. gada 28. martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.4, nomā nodota rezerves zemes fonda zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186- 1,08 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 21.03.2019 un ir spēkā līdz 20.03.2031.

http://horse.rezeknesnovads.lv/neapbuvetas-zemes-vienibas-silmalas-pagasta-nomas-tiesibu-izsole/

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0