Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā

Publicēts 28.03.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 18.§), 2019. gada 28. martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.7, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315- 0,44 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 21.03.2019 un ir spēkā līdz 20.03.2031.

http://horse.rezeknesnovads.lv/neapbuvetas-zemes-vienibas-silmalas-pagasta-nomas-tiesibu-izsole-4/

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0