Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas nomas izsoles rezultātiem Ozolaines pagastā

Publicēts 15.07.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 9.§), 2019. gada 2. jūlija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2019. gada 15. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/592, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļa – 9,0 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 15.07.2019 un ir spēkā līdz 30.11.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0