Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā

Publicēts 22.11.2018

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2270 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 35 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/695, nomā nodota rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļa 1,35 ha platībā. Līgums turpina 2013. gada 6. septembrī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2030. gada 5. septembrim.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0