Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā

Publicēts 15.07.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 daļas nomas tiesību izsoli Čornajas pagastā”” (protokols Nr.14, 17.§), 2019. gada 3. jūlija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.5, 2019.gada 8.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/563. Nomā ir nodota rezerves zemes fonda zemes vienības daļa “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 – 0,90 ha platībā. Izsolē noteiktā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 8. jūliju un ir spēkā līdz 2031. gada 31. oktobrim.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0