Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0015 daļas iznomāšanu Čornajas pagastā

Publicēts 15.01.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. decembra lēmumu ”Par 2013. gada 12. augusta zemes nomas līguma Nr.6.2/14-2013 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.25, 36 §), 2019. gada 4. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/16, nomā nodota pašvaldībai piekritīga, neapbūvēta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0015 daļa 0,80 ha platībā. Nomas maksa gadā sastāda EUR 64,00. Līgums turpina 2013. gada 12. augusta noslēgtā zemes nomas līguma Nr.6.2/14-2013 saistības un ir spēkā līdz 2030. gada 31. decembrim.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0