Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā

Publicēts 22.01.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumu ”Par Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (protokols Nr.26, 23.§), 2019. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/32, nomā ir nodota pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 platībā 1,12 ha.

Zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 2030. gada 31. decembrim. Izsolē noteiktā nomas maksa gadā ir 36,00 EUR.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0