Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā

Publicēts 05.07.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.14, 18.§) 2019. gada 4. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/557, nomā nodota zemes vienības ar statusu “zeme zemes reformas pabeigšanai” ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 daļa 0,75 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 4. jūlija līdz 2031. gada 3. jūlijam.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 atrodas Čuminē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža, apgrūtināta piekļuve zemes vienībai. Izsolē nosolītā zemes nomas maksa zemes vienības daļai gadā 31,00 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – fiziska persona.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0