Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā

Publicēts 16.01.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 0131, 7844 003 0262 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.28, 9.§) 2020. gada 8. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/22, nomā nodota zemes vienība daļa ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienība” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 0,65 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2020. gada 8. janvāra līdz 2032. gada 7. janvārim.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 atrodas Vornaišos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža, apgrūtināta piekļuve zemes vienībai. Izsolē nosolītā zemes nomas maksa zemes vienībai gadā 31,00 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – juridiska persona.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0