Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 iznomāšanu Bērzgales pagastā

Publicēts 24.10.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.22, 5.§) 2019.gada 23. oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/940, nomā nodota zemes vienība ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienība” ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 0,48 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019.gada 23.oktobra līdz 2031. gada 22.oktobrim.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 atrodas Meirānos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža, apgrūtināta piekļuve zemes vienībai. Izsolē nosolītā zemes nomas maksa zemes vienībai gadā 31,00 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – juridiska persona.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0