Pazinojums par zemes nomu Lendžu pagastā

Publicēts 01.04.2019

Publicējamā informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0047 daļas, kas atrodas „Margrietiņas”, Zeltiņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, nomu

1. Nekustamā īpašuma adrese – „Margrietiņas”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

2. Kadastra numurs – 7866 002 0047

3. Platība – 1200 m2

4. Lietošanas mērķis – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās būves – automašīnu stāvlaukuma pie Zeltiņu kapsētas uzturēšanai.

5. Iznomātājs – Artis Kozuls

6. Nomas maksas apmērs – 0,001 EUR/mēnesī par 1 m2

7. Nomas līguma darbības termiņš (gadi) – 10 gadi.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0