Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā

Publicēts 24.07.2014

Izsole tika organizēta 2014. gada 24. jūlijā, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.  Izsoles rezultātā, nomas tiesības uz objektu – telpas Nr.66, Nr.67, Nr.70, Nr.71, kopējā platībā 67 m2, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7854 005 0294, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002 ar lietošanas mērķi – uzņēmējdarbība (birojs un naktsmītnes), ieguva IK „Atvara Aniņa juridiskās konsultācijas”, reģ. Nr.40002150609, juridiskā adrese: Brīvības iela 8508, Rīga, LV-1001.

Nomas termiņš (gadi) – 7 gadi.

Nomas maksa – 0,21/m2 EUR mēnesī.

Iznomātājs: Rēzeknes novada pašvaldība.

Kontaktpersona: Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals, tālrunis 26334750.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0