Paziņojums par telpu nomas izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts 12.05.2015

1. Nomas objekts – telpas Nr.32 un Nr.33 kopējā platībā 67,5m2, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Pagasta ēka” ar kadastra numuru 7854 005 0294, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, būves ar kadastra apzīmējumu 78540050294002 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 78540050294002001, lietošanas mērķis –veterinārmedicīnas pakalpojumi.

2. Nosacītā nomas maksas apmērs par telpu EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) – 0,21 EUR/m2, nomas maksas apmērs par zemi iekļauts telpu nomas maksā.

3. Maksimālais nomas termiņš (gadi) – 10 gadi, jo Nomniekam par saviem līdzekļiem telpās jāveic remonts, jāizveido kanalizācijas, ūdensapgādes sistēmas, elektroinstalācija.

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2015. gada 25. maijam, plkst. 10.00, Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2 , Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.

5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

6. Izsoles vieta un datums – Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā. 2015. gada 25. maijā plkst. 10.00.

7. Izsoles solis – EUR 0,05.

8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644537.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

10. Kontaktpersona: Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals, tālrunis 64644537, info@gaigalava.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0