Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Publicēts 06.10.2020

Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 25 (1.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18437

Vēršam jūsu uzmanību, ka atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantam, saistošie noteikumi nav īstenojami, kamēr nav saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paziņojums. To, atbilstoši 27. pantam, VARAM nosūta trīs mēnešu laikā. Līdz saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai pašvaldība piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums.

Lūdzam sekot informācijai pašvaldības mājas lapā un portālā geolatvija.lv

Anna Jaudzema,
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Domes sēdes lēmums
Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi Nr.69 un grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Vides pārskats
Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātiem

Informatīvais ziņojums


Kartes

Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte

Ciemi
Audriņu pagasta ciemi
Bērzgales pagasta ciemi
Čornajas pagasta ciemi
Dricānu pagasta ciemi
Feimaņu pagasta ciemi
Gaigalavas pagasta ciemi
Griškānu pagasta ciemi
Ilzeskalna pagasta ciemi
Kaunatas pagasta ciemi
Kantinieku pagasta ciemi
Lendžu pagasta ciemi
Lūznavas pagasta ciemi
Maltas pagasta ciemi
Mākoņkalna pagasta ciemi
Nagļu pagasta ciemi
Nautrēnu pagasta ciemi
Ozolaines pagasta ciemi
Ozolmuižas pagasta ciemi
Pušas pagasta ciemi
Rikavas pagasta ciemi
Sakstagala pagasta ciemi
Silmalas pagasta ciemi
Stoļerovas pagasta ciemi
Stružānu pagasta ciemi
Vērēmu pagasta ciemi
Pagasti
Audriņu pagasta funkcionālais zonējums
Bērzgales pagasta funkcionālais zonējums
Čornajas pagasta funkcionālais zonējums
Dricānu pagasta funkcionālais zonējums
Feimaņu pagasta funkcionālais zonējums
Gaigalavas pagasta funkcionālais zonējums
Griškānu pagasta funkcionālais zonējums
Ilzeskalna pagasta funkcionālais zonējums
Kantinieku pagasta funkcionālais zonējums
Kaunatas pagasta funkcionālais zonējums
Lendžu pagasta funkcionālais zonējums
Lūznavas pagasta funkcionālais zonējums
Mākoņkalna pagasta funkcionālais zonējums
Maltas pagasta funkcionālais zonējums
Nagļu pagasta funkcionālais zonējums
Nautrēnu pagasta funkcionālais zonējums
Ozolaines pagasta funkcionālais zonējums
Ozolmuižas pagasta funkcionālais zonējums
Pušas pagasta funkcionālais zonējums
Rikavas pagasta funkcionālais zonējums
Sakstagala pagasta funkcionālais zonējums
Silmalas pagasta funkcionālais zonējums
Stoļerovas pagasta funkcionālais zonējums
Stružānu pagasta funkcionālais zonējums
Vērēmu pagasta funkcionālais zonējums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0