Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu

Publicēts 05.04.2019

Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2019.gada 29.marta sēdē (protokols Nr.17, 11.§) nolemts uzsākt Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2018.gada 2.maija lēmuma (protokols Nr.31, 6.§) piespiedu izpildi.

Izpildrīkojuma izdevējiestāde ir Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz būvvaldes 2018.gada 2.maija lēmumu (protokols Nr.31, 6.§).

Ar 2019.gada 29.marta izpildrīkojumu Rihardam Šuļgam, tiek uzlikta piespiedu nauda 200 (divi simti) euro apmērā.

Nosakot piespiedu naudas summu, būvvalde ievēro samērīguma principu (13.pants). Administratīvā procesa likuma 13.pants noteic, ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Uzliktās piespiedu naudas apmērs ir samērīgs, ņemot vērā, ka būve atrodas tiešā Greivuļu krustojuma tuvumā, kur norit intensīva transporta un cilvēku plūsma; izpildot būvvaldes 2018.gada 2.maija lēmumā (protokols Nr.31, 6.§) uzlikto pienākumu, sabiedrība iegūs sakārtotu, estētiski pievilcīgu un drošu vidi. Sakarā ar to, ka Rihardam Šuļgam nav deklarētās dzīvesvietas, būvvalde nevar izvērtēt adresāta mantisko stāvokli.

Piespiedu nauda iemaksājama Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta kontā Nr.LV56HABA0551026407356, AS „Swedbank”. Saņēmējs: Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679. Piespiedu nauda iemaksājama līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Pēc piespiedu naudas samaksas veikšanas Rihards Šuļga tiek aicināts informēt būvvaldi par piespiedu naudas samaksas veikšanu. Ja piespiedu nauda netiks samaksāta noteiktajā termiņā, naudas summas piedziņa tiks veikta Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot izpildu dokumentu tiesu izpildītājam.

Vienlaicīgi Rihards Šuļga tiek aicināts izpildīt 2018.gada 2.maija lēmumu (protokols Nr.31, 6.§), jo ar izpildrīkojumu uzliktās piespiedu naudas samaksa neatbrīvo adresātu no administratīvā akta izpildes.

Sūdzību par 2019.gada 29.marta izpildrīkojumu var iesniegt septiņu dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, sūdzību iesniedzot būvvaldē Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, LV-4601.

Atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajai daļai dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

 

Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0